Stakeholders

Stakeholders

Om onze missie en onze strategie goed uit te kunnen voeren, onderhouden we relaties met veel verschillende stakeholders.

Wij identificeren onze stakeholders aan de hand van de mate waarin onze activiteiten hen beïnvloeden en de mate waarin zij invloed kunnen uitoefenen op onze organisatie of bedrijfsvoering. Daaronder vallen onze klanten, onze partners in deelnemingen, onze aandeelhouder, medewerkers, omwonenden, beleidsmakers, overheden, toezichthouders, investeerders, leveranciers, media en (maatschappelijke) belangenorganisaties. We vinden het belangrijk om de belangen van onze stakeholders te kennen en mee te nemen in onze besluiten. In onze stakeholdertabel (zie bijlage) lichten we onze belangrijkste stakeholders en hun belangen toe, en de bespreekpunten en uitkomsten daarvan.

De meeste informatie wisselen we uit via persoonlijk contact met onze stakeholders. Dit gebeurt op alle niveaus binnen ons bedrijf en door alle afdelingen. Onze Raad van Bestuur is hierbij betrokken en heeft zelf ook gedurende het jaar frequent contact met verschillende stakeholders, variërend van de aandeelhouder en politieke vertegenwoordigers tot belangenverenigingen en klanten. Daarnaast communiceren wij onder andere via onze website, social media en nieuwsbrieven.

We zijn vertegenwoordigd in diverse samenwerkingsverbanden en overlegorganen (zie bijlage – Ketenverantwoordelijkheid). Eén daarvan is de belangenvereniging voor de gassector, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten Nederland (KVGN). Han Fennema is met ingang van september 2016 voorzitter van de KVGN.

Ook bij het rapporteren van onze resultaten in ons jaarverslag hechten wij belang aan de mening van onze stakeholders. Daarom hebben wij in 2016 onze in 2015 uitgevoerde materialiteitsanalyse geactualiseerd (zie Materialiteit) en hebben we stakeholders uit verschillende groepen gevraagd wat zij vinden van hun relatie met Gasunie. Deze meningen zijn op verschillende plekken in dit jaarverslag te lezen.

Europese nieuwjaarsbijeenkomst Brussel

Samen met de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU hebben we op 5 januari 2016 een nieuwjaarsreceptie in Brussel georganiseerd. We hebben met onze Europese stakeholders 2016 ingeluid en tevens stilgestaan bij de start van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad voor de komende zes maanden. Daarnaast hebben we met hen van gedachten gewisseld over energietransitie, het Europese energiebeleid en onze strategie met betrekking tot deze thema’s.

Gasunie CEO Han Fennema en CFO René Oudejans ontvingen, samen met de Nederlandse ambassadeur in België Pieter de Gooijer en enkele leden van de Raad van Commissarissen, vertegenwoordigers van o.a. Europese organisaties, de Europese lidstaten, Nederlandse ministeries en de (Europese) energiesector. Vicevoorzitter van de Europese Commissie en voormalig premier van Finland Jyrki Katainen was de hoofdspreker van de bijeenkomst. Hij benadrukte het belang van een stabiele en betaalbare energievoorziening voor de werkgelegenheid en economische groei in Europa.

Rondetafel Noord-Nederland

Op 27 januari 2016 heeft een zestal vertegenwoordigers van Noord-Nederlandse organisaties (gemeente Groningen, provincie Drenthe, onderwijs, inwoners van Groningen en bedrijfsleven) deelgenomen aan een rondetafelgesprek met Han Fennema en René Oudejans. Doel van dit gesprek was het voeren van een dialoog over onze activiteiten, ons imago en onze inzet voor de regio Noord- Nederland.

Belangrijkste conclusies die we na afloop samen met de deelnemers konden trekken waren:

  • We moeten in het Noorden met alle relevante partijen de krachten bundelen om de regio verder te ontwikkelen als energieregio van Europa.
  • Gasunie kan en moet initiatief nemen om de overgang naar een CO2-neutrale energievoorziening te versnellen.

Op beide vlakken zijn gedurende 2016 vervolgstappen gezet. Lees hierover meer in hoofdstuk Onze resultaten.

Dialoogbijeenkomst Energietransitie

Op 19 april 2016 hebben we in Scheveningen een dialoogbijeenkomst georganiseerd over de rol van gas en gasinfrastructuur in de energietransitie. Over dit onderwerp zijn we in discussie gegaan met ruim 100 vertegenwoordigers van o.a. het parlement, de ministeries, andere energiebedrijven en NGO’s.
Hans Grünfeld (directeur VEMW), Bernice Notenboom (klimaatjournalist en beroepsavonturier) en Jan Paul van Soest (adviseur duurzaamheid, auteur en columnist) waren aanwezig als spreker. Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid, heeft vervolgens op de drie sprekers haar reactie gegeven en mee gediscussieerd. Namens Gasunie namen leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en diverse medewerkers uit Groningen en Den Haag deel. De bijeenkomst maakte tevens deel uit van de Energiedialoog van het ministerie van Economische Zaken. Het is voor ons belangrijk duidelijk aanwezig te zijn in de discussie over energie en klimaat. Door nu actief in het energiedebat te staan kunnen we straks ook "in de hoofdfilm van de toekomst" onze rol spelen.

Duurzame dialoog met de omgeving door Strategisch Omgevingsmanagement

Wij zijn een bedrijf met een maatschappelijke functie. Daarom hechten we veel waarde aan een goede relatie met onze omgeving. We kunnen ons werk niet goed uitvoeren zonder draagvlak van de omgeving. Omdat we merken dat de maatschappij om ons heen mondiger wordt, en het aanleggen van infrastructuur of uitvoeren van werkzaamheden niet langer vanzelfsprekend is, besteden we gericht aandacht aan omgevingsmanagement volgens de SOM (Strategisch Omgevingsmanagement)-methode. Dat houdt in dat we bij werkzaamheden en projecten goed kijken met welke partijen we te maken hebben. We brengen hun belangen in kaart en kijken waar overeenkomsten en verschillen zitten, zodat we zo goed mogelijk rekening met elkaar kunnen houden en een duurzame relatie kunnen opbouwen. Het afgelopen jaar hebben we verschillende trainingen georganiseerd binnen Gasunie om collega’s hierin te begeleiden. Daaraan hebben zo’n 50 medewerkers deelgenomen.

Er zijn veel meer partijen die zien dat goed omgevingsmanagement steeds belangrijker wordt om hun werk goed te kunnen uitvoeren. We hebben daarom gezamenlijk met het ministerie van EZ, maatschappelijke organisaties en andere bedrijven uit de energiesector een platform opgericht waarin we kennis uitwisselen, zodat we kunnen profiteren van elkaars goede en slechte ervaringen. Dit platform heet LEO (Lerend platform Energie en Omgeving).

Overleg met overheden

Wetten, regelgeving, beleid en andere besluiten van de overheid hebben veel impact op onze activiteiten. Andersom zijn we gesprekspartner voor de overheid als het gaat om nationaal en internationaal energiebeleid. We willen een inhoudelijke en constructieve partner zijn voor de overheid op alle niveaus. Voor de werkzaamheden die we uitvoeren hebben we geregeld overleg met (lokale) overheden, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving en vergunningen. Ook met nationale en internationale politieke stakeholders voeren we regelmatig overleg. Dat doen we vooral vanuit onze kantoren in Den Haag, Hannover en Brussel. Door lokaal aanwezig te zijn, kunnen we goede relaties met de diverse overheidsstakeholders opbouwen en onderhouden.

In gesprek met klanten

Voor onze klanten organiseren we jaarlijks een aantal zogenaamde ‘Shippermeetings’. Deze dienen als informatiebijeenkomst en als gespreks- en netwerkplatform. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de ontwikkelingen in de gasmarkt en de producten en diensten van GTS. Daarnaast kunnen de klanten gebruikmaken van een individueel consult waarin zij hun specifieke vragen stellen. In 2016 hebben we in juni en december een shippermeeting georganiseerd. Hieraan namen circa 100 klanten deel. De december shippermeeting stond dit jaar volledig in het teken van individuele consults.