Regulatoire ontwikkelingen

Regulatoire ontwikkelingen

Nederland

In het methodebesluit van GTS beschrijft toezichthouder ACM de regels die bepalen hoe hoog de inkomsten van GTS mogen zijn en de wijze waarop GTS haar efficiënte kosten mag terugverdienen, gedurende een bepaalde reguleringsperiode. Deze regels zijn bepalend voor de hoogte van onze tarieven.

De ACM heeft op 24 februari het methodebesluit en het x-factorbesluit voor GTS gepubliceerd. In dit besluit legt zij regels vast waarmee wordt bepaald hoeveel GTS kan verdienen in de periode 2017 - 2021. Het x-factorbesluit legt de jaarlijkse doelmatigheidskorting vast die GTS op haar tarieven moet toepassen. Het methodebesluit heeft tot gevolg dat de tarieven van GTS omlaag zullen gaan. De jaarlijkse toegestane inkomsten zullen de komende vijf jaar stapsgewijs met in totaal € 200 miljoen dalen. Het methodebesluit leidt tot een bijzondere waardevermindering van het GTS netwerk van € 450 miljoen.

Het methodebesluit is tot stand gekomen na een proces waarin ACM, GTS en diverse vertegenwoordigers van energieproducenten en grootzakelijke energieverbruikers hun visies en standpunten hebben besproken. Dit heeft geleid tot overeenstemming tussen deze partijen op de belangrijkste onderdelen van het methodebesluit. Alle betrokken partijen hebben aangegeven op basis van de overeenstemming af te zullen zien van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen deze onderdelen van het besluit. Op deze manier is er voor de komende vijf jaar duidelijkheid over de tarieven voor de klanten en de inkomsten voor GTS. Dit creëert voor de betrokkenen naast zekerheid ook meer ruimte om zich te richten op de uitdagingen van de energievoorziening van morgen.

GTS zal op basis van het methodebesluit op korte termijn een tariefvoorstel uitwerken. De nieuwe tarieven zullen naar verwachting ingaan op 1 juli 2017. Tot die tijd gelden voor 2017 dezelfde tarieven als in 2016. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2017 wordt rekening gehouden met de inkomsten die GTS ontvangt in de eerste helft van het jaar.

Duitsland

In juni 2016 heeft de BNetzA haar besluit gepubliceerd over de kostenallocatie tussen netwerkbeheerders (Transmission System Operators, ofwel TSO’s). Dit besluit leidt ertoe dat de entry-tarieven van alle TSO’s binnen eenzelfde marktgebied hetzelfde zijn, waardoor naar verwachting de boekingen zich zullen stabiliseren. Het tarievensysteem zal met ingang van 1 januari 2018 van kracht worden. Drie TSO’s en één shipper zijn echter een rechtszaak gestart tegen het besluit bij het Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf.

In 2014 heeft de BNetzA de effecten van omzetregulering geëvalueerd en geadviseerd om het algemene reguleringskader stabiel te houden. Dit heeft geleid tot een nieuwe incentive-regulering met een nieuw systeem voor de kapitaalkostenvergoeding voor Distribution System Operators (DSO). Voor de TSO’s betekent de nieuwe regulering slechts kleinere wijzigingen.

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2016 heeft Gasunie Deutschland voor 2018-2022 een kostenraming ingediend bij de BNetzA met betrekking tot haar gastransportnet. Goedgekeurde kosten zullen het uitgangspunt zijn voor de komende efficiency benchmark. Het hele proces voor het vaststellen van de toegestane opbrengsten voor de periode 2018-2022 moet eind 2017 zijn afgerond.