Over ons

Over ons

Missie en visie

Missie

Gasunie is een leidende Europese gasinfrastructuur-onderneming. We dienen het publieke belang, bieden onze klanten geïntegreerde transport- en infrastructuurdiensten en houden ons aan de hoogste veiligheids- en businessstandaarden. We richten ons op waardecreatie, zowel voor de korte als de lange termijn, voor onze aandeelhouder, andere stakeholders en onze omgeving.

Visie

Wij geloven in een duurzame toekomst met een uitgebalanceerde energiemix en een blijvende rol voor gas dat afkomstig is uit verschillende bronnen. We geloven dat we onze klanten het best bedienen met innovatieve oplossingen op het gebied van (gas)infrastructuur.

Profiel

Onze taak is het verzorgen van veilig, betrouwbaar en betaalbaar gastransport. Dit is van essentieel belang voor de economie en maatschappij. Met onze infrastructuur, dienstverlening en geografische positie, bevinden wij ons in het hart van de Noordwest-Europese (gas)markt. Onze infrastructuur verbindt leveranciers en eindgebruikers van energie. Het fungeert als internationaal knooppunt in de aan- en doorvoer van gas. We beheren en ontwikkelen daarvoor gasinfrastructuur en gashandelsplaatsen: gastransportnetwerken, internationale transitleidingen, gasopslag, LNG- infrastructuur en virtuele gashandelsplaatsen. We dragen hiermee bij aan een liquide, competitieve, betrouwbare Europese energiemarkt.

Door ons netwerk in Nederland en Duitsland transporteren we bijna een kwart van het totale gasverbruik in de Europese Unie. We nemen een onafhankelijke positie in ten opzichte van productie- en/of leveringsbedrijven en onze infrastructuur is op gelijke voorwaarden voor al onze klanten beschikbaar (open access). Onze dienstverlening is daarbij transparant en non- discriminatoir. Onze klanten zijn gasproducenten, energieleveranciers, handelaren en eindgebruikers zoals elektriciteitscentrales en grote industrieën.

In een duurzame energievoorziening zorgt gas, in diverse soorten en in combinatie met andere duurzame energiebronnen, voor een stabiel en betaalbaar energiesysteem. Wij versnellen de overgang naar een duurzame energievoorziening door het ontwikkelen van duurzame technologieën en infrastructuur; dat doen we door middel van nieuwe samenwerkingsverbanden en business modellen. We investeren bijvoorbeeld in projecten die op efficiënte wijze biomassa kunnen omzetten naar onder andere groen gas, in projecten op het gebied van duurzame warmtevoorziening en in infrastructuur voor het gebruik van LNG voor weg- en watertransport.

We zijn een staatsdeelneming en hebben als enige aandeelhouder de Nederlandse Staat. Onze medewerkers werken verspreid over ruim 30 locaties in Nederland en Noord-Duitsland. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Groningen; onze hoofdvestiging in Duitsland bevindt zich in Hannover.

Door het inzetten van leveranciers, aannemers en onderaannemers in Nederland en Duitsland leveren we een belangrijke bijdrage aan de (lokale) werkgelegenheid.

De keten van gas

Wij spelen als gastransporteur een belangrijke rol in de gaswaardeketen, die van aardgaswinning tot aardgastoepassing bij de gebruiker loopt. Deze keten wordt gevormd door gasproducenten, leveranciers, shippers (partijen met een transportcontract voor aardgastransport), (inter)nationale netwerkbedrijven, (regionale) aardgastransporteurs en afnemers/klanten (direct op het landelijke netwerk aangesloten industrieën en elektriciteitscentrales) en huishoudens. Onze belangrijkste afnemers zijn shippers en direct aangeslotenen en onze belangrijkste afzetmarkten zijn Nederland en Duitsland, maar we richten ons op de Europese markt in bredere zin.

De belangrijkste maatschappelijke aspecten binnen onze keten zijn de groeiende vraag naar duurzame energie en daaraan gekoppeld de afname in de gasvraag, die we elders in dit verslag onder Trends & Ontwikkelingen uitgebreid toelichten. Om oplossingen te kunnen bieden voor de energievraagstukken van dit moment werken we samen met partners binnen en buiten de keten en de sector, zoals kennisinstituten, infrastructuurbedrijven, overheden en natuur & milieuverenigingen.

Onze waardeketen bestaat uit activiteiten en processen waarmee we gastransport- en infrastructuurdiensten aanbieden. Daarbij zijn we werkgever, samenwerkingspartner, buurman, klant, kennisinstituut en partij die als 100% staatsdeelneming bijdraagt aan de inkomsten van de Nederlandse Staat.

Waardecreatie

In ons waardecreatiemodel laten we zien, voor elk van de zes vormen van kapitaal (financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, sociaal & relationeel en natuurlijk), hoe we deze inzetten om onze strategische doelstellingen te realiseren. Ook wordt zichtbaar welke waarde we met onze kernactiviteiten toevoegen.

Organisatiestructuur

Gasunie heeft twee hoofdactiviteiten: het aanbieden van gereguleerde transportdiensten via het gastransportnet in Nederland en Duitsland en het aanbieden van overige infrastructuurdiensten (Participations) al dan niet in samenwerking met andere partijen. Het netbeheer in Nederland en Duitsland wordt uitgevoerd door twee dochterondernemingen: Gasunie Transport Services (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. De overige infrastructuurdiensten hebben betrekking op bijvoorbeeld gasopslag, transport door internationale (zee)leidingen, een terminal voor de import van vloeibaar aardgas (LNG) en ons aandeel in de gasbeurs ICE Endex.
Onze hoofdactiviteiten worden ondersteund door verschillende service providers onder andere op het gebied van veiligheid, strategie en personeel, ICT, financiën en juridische zaken. Daarnaast verzorgt de service provider Operations & Projects het beheer, het onderhoud, de aanpassing en de uitbreiding van de infrastructuur.

Corporate Business Development

Om onze aangescherpte strategie goed uit te kunnen voeren hebben we in 2016 het ontwikkelen van nieuwe business in gasinfrastructuurdiensten en het ontwikkelen van energie-oplossingen voor de toekomst in één afdeling samengevoegd: Corporate Business Development. Deze afdeling zal de kansen (bijv. ten aanzien van hernieuwbare energie) en risico’s (bijv. financiële haalbaarheid van nieuwe technologieën) ten aanzien van nieuwe business in kaart brengen en concrete mogelijkheden voor nieuwe business identificeren. Zo draagt de afdeling bij aan waardecreatie in de drie strategische pijlers van Gasunie. Dit was voorheen deels belegd bij de business unit Participations & Business Development en deels bij de corporate afdeling Strategie.

Businessmodel

Wij behalen onze volledige omzet uit activiteiten die samenhangen met onze gasinfrastructuur. De dienstverlening van Netbeheer in Nederland en in Duitsland is gereguleerd, in tegenstelling tot de overige infrastructuurdiensten van Participations, die niet of deels gereguleerd zijn.

Businessmodel netbeheer Nederland en Duitsland

De netbeheerders in Nederland en in Duitsland bieden hun diensten aan op een klantgerichte en transparante manier. Zij verkopen de beschikbare capaciteit in een betrouwbaar netwerk tegen concurrerende voorwaarden. Op entrypunten kan het gas in het netwerk worden ingevoed en op exitpunten kan een klant het gas uit het netwerk halen. De klanten sluiten contracten af waarmee ze capaciteit boeken op bepaalde entry- of exitpunten in het netwerk, gedurende een bepaalde periode (jaar, kwartaal, maand of dag). Ons netwerk concurreert ten aanzien van het transport van transitstromen met netwerken in andere Noordwest-Europese landen.

De tarieven die we aan onze klanten in rekening brengen zijn gereguleerd. Ze worden jaarlijks vastgesteld door de toezichthouders die elke 3 tot 5 jaar de methode van regulering opnieuw vaststelt. De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en in Duitsland de Bundesnetzagentur (BNetzA).

In Nederland en in Duitsland geldt een systeem van omzetregulering: de tarieven worden bepaald door de toegestane omzet voor het betreffende jaar te delen door de geschatte de omvang van de capaciteitsboekingen. Indien deze omvang in de praktijk anders is en daarmee de behaalde omzet, wordt het verschil in omzet verrekend in volgende jaren.

De door de toezichthouder toegestane omzet bestaat uit een kapitaalkostenvergoeding voor het geïnvesteerd vermogen, een vergoeding voor de jaarlijkse afschrijvingskosten (berekend op basis van de door de toezichthouder vastgestelde afschrijvingstermijnen en activawaarde) en een vergoeding voor de operationele kosten.

Businessmodel Participations

Participations levert infrastructuurdiensten onder andere op het gebied van gasopslag, transport door internationale (zee)leidingen, een terminal voor de import van vloeibaar aardgas (LNG) en ons aandeel in de gasbeurs ICE Endex. Zij is verantwoordelijk voor de verkoop en levering van deze gasinfrastructuurdiensten. Onze klanten kopen capaciteit waarmee ze de betreffende infrastructuur gedurende een bepaalde periode kunnen gebruiken. De tarieven hiervoor worden in belangrijke mate door de markt van vraag en aanbod bepaald. Het bedrijfseconomische risico en de rendementsdoelstelling van de activiteiten van deze business unit zijn hoger dan die van onze volledig gereguleerde activiteiten.

Met deze activiteiten ondersteunen we de liquiditeit en werking van de gasmarkt. Daardoor dragen ze bij aan de benutting van onze gastransportnetten in Nederland en in Duitsland. Participations ondersteunt de werking van de energiemarkt en positioneert Nederland als knooppunt in de internationale gasstromen.  Participations  neemt  de  door  Corporate  Business  Development ontwikkelde nieuwe business voor zowel de bestaande infrastructuur als de energie-oplossingen voor de toekomst in beheer.

Deelnemingen

We nemen, veelal samen met andere partijen, deel in een aantal ondernemingen die bijdragen aan de leveringszekerheid van gas in Europa. De belangrijkste noemen we hier.

Map Europe Map Europe Artboard Created with Sketch.

Gate

Gate (Gas Access To Europe) terminal staat op de Rotterdamse Maasvlakte en is tot op heden de enige importterminal voor...

Meer info

Gate (Gas Access To Europe) terminal staat op de Rotterdamse Maasvlakte en is tot op heden de enige importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Nederland. Een teruglopende Europese productie vraagt om aanvullende import. Via Gate terminal is het Nederlandse gastransportnet aangesloten op de wereldvoorraden aardgas. Dit versterkt de diversificatie van het gasaanbod in Europa. In de terminal wordt LNG opgeslagen en gasvormig gemaakt en op druk gebracht voor levering aan het Nederlandse gastransportnet. Gate terminal geeft een snelle toegang tot de grote en nabije afzetmarkten voor aardgas in Noordwest-Europa. Gate ontwikkelt zich daarnaast als knooppunt voor LNG-import en -export met een veelzijdig aanbod van small scale LNG-diensten. Klanten van Gate kunnen hiermee LNG distribueren als schonere brandstof voor zeeschepen, veerboten, vrachtwagens en voor toepassing in de industrie. Via Gate terminal CV hebben we een 50% belang in de terminal.

Nord Stream

Nord Stream is een dubbele aardgasleiding door de Baltische Zee. Door deze verbinding heeft het Europese leidingnet een extra...

Meer info

Nord Stream is een dubbele aardgasleiding door de Baltische Zee. Door deze verbinding heeft het Europese leidingnet een extra aansluiting gekregen op gasstromen uit Rusland. Nord Stream is van belang voor het verzekeren van voldoende gasaanvoercapaciteit op de Europese gasmarkt nu de productie binnen Europa verder terugloopt. We zijn voor 9% aandeelhouder in Nord Stream A.G.

BBL

BBL is een leiding die loopt van het Nederlandse Balgzand naar het Engelse Bacton. De leiding draagt bij aan een stabiele...

Meer info

BBL is een leiding die loopt van het Nederlandse Balgzand naar het Engelse Bacton. De leiding draagt bij aan een stabiele gasvoorziening in het Verenigd Koninkrijk, dat voor een groot deel van haar gasvoorziening afhankelijk is geworden van import. We zijn voor 60% aandeelhouder in BBL Company Vof.

EnergyStock

Deze installatie voor ondergrondse gasopslag vangt het korte termijn-verschil op tussen de vraag naar en het aanbod van...

Meer info

Deze installatie voor ondergrondse gasopslag vangt het korte termijn-verschil op tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas. De zeer hoge flexibiliteit van deze buffer (snel uitzenden/opslaan) is belangrijk voor het in balans houden van de portfolio’s van de EnergyStock-klanten. Daarnaast wordt de gasopslag gebruikt door handelaren die profiteren van prijsschommelingen in de energiemarkt. We zijn voor 100% aandeelhouder in EnergyStock B.V.

Peakshaver

De peakshaverinstallatie op de Maasvlakte maakt aardgas vloeibaar (LNG) en slaat dit op in tanks. Het aardgas kan worden...

Meer info

De peakshaverinstallatie op de Maasvlakte maakt aardgas vloeibaar (LNG) en slaat dit op in tanks. Het aardgas kan worden ingezet als op dagen met flinke vorst extra aardgas voor de kleinverbruikers (huishoudens) nodig is. Bij piekvragen wordt het LNG gasvormig gemaakt, waarna het in het gastransportnet van Gasunie Transport Services (GTS) wordt geleverd. We zijn voor 100% aandeelhouder in Gasunie Peakshaver B.V. De peakshaverinstallatie is per januari 2017 ondergebracht bij GTS.

Vertogas

Dochterbedrijf Vertogas B.V. fungeert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken als certificeringsinstantie voor...

Meer info

Dochterbedrijf Vertogas B.V. fungeert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken als certificeringsinstantie voor groen gas. Het geeft certificaten uit waarmee de duurzame herkomst van groen gas wordt bevestigd en de duurzame productiewijze transparant en aantoonbaar wordt gemaakt. We zijn voor 100% aandeelhouder in Vertogas.

ICE Endex

ICE Endex B.V. is een toonaangevende beurs in continentaal Europa voor spotgas- derivatenmarkten. ICE Endex faciliteert handel...

Meer info

ICE Endex B.V. is een toonaangevende beurs in continentaal Europa voor spotgas- derivatenmarkten. ICE Endex faciliteert handel in aardgas, maar ook de handel in stroom-, biomassa, en gasopslagfutures. Zij faciliteert onder meer handelsstromen op het Nederlandse TTF, de grootste gashandelsplaats in Europa. We zijn voor 20,88% aandeelhouder in ICE Endex.

Gasunie Engineering

Gasunie Engineering B.V, biedt commerciƫle diensten aan richting andere organisaties met een ondergronds transportsysteem,...

Meer info

Gasunie Engineering B.V, biedt commerciële diensten aan richting andere organisaties met een ondergronds transportsysteem, zoals netwerkbedrijven, industrieën en (semi)overheidsinstellingen. Het gaat om diensten gerelateerd aan de kernexpertises die binnen Gasunie aanwezig zijn op het gebied van het ontwerp, de constructie en het beheer van infrastructuur. We zijn voor 100% aandeelhouder van Gasunie Engineering B.V.

Gasunie New Energy

Gasunie New Energy B.V. ontwikkelt ondernemingskansen op het gebied van duurzame energie. Werkgebied: hernieuwbaar gas...

Meer info

Gasunie New Energy B.V. ontwikkelt ondernemingskansen op het gebied van duurzame energie. Werkgebied: hernieuwbaar gas (vergassings- en vergistingstechnologie), overige energiedragers (bijvoorbeeld warmte en waterstof) en de integratie van energiesystemen. Daarbij wordt vrijwel altijd in nauwe samenwerking met andere projectpartners gewerkt. We zijn voor 100% aandeelhouder van Gasunie New Energy B.V.