Kerncijfers

Kerncijfers

Kerncijfers

Kerncijfers
In € miljoenen 2016 2015
Winst-en-verliesrekening    
Gerapporteerd    
Opbrengsten 1 548 1 631
EBITDA 1 038 1 082
EBIT 283 786
Resultaat na belastingen 183 553
Voorgesteld dividend 110 332
     
Genormaliseerd *)    
Opbrengsten 1 548 1 631
EBITDA 1 038 1 082
EBIT 733 786
Resultaat na belastingen 521 553
     
Balans    
Vaste activa 9 811 10 061
Eigen vermogen 5 602 5 717
Balanstotaal 10 271 10 362
Geïnvesteerd kapitaal 9 380 9 739
     
Kasstroomoverzicht    
Kasstroom uit operationele activiteiten 884 852
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -/- 350 -/- 356
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -/- 360 -/- 479
Netto kasstroom 174 17
     
Ratio’s    
ROIC genormaliseerd 5,90% 6,70%
ROE genormaliseerd 8,80% 9,70%
FFO / interest ratio 7,4 7,1
Netto schuld inclusief garantiestellingen / materiële vaste activa 46% 50%
Controllable Costs 362 382
     
Lange termijn credit ratings    
Standard & Poor’s AA- AA-
Moody’s Investors Service A2 A2

*) Genormaliseerd voor de effecten van de impairment in 2016 (€ 450 miljoen)

Niet-financiële kengetallen

Niet-financiële kengetallen
Niet-financiële kengetallen 2016 2015
Fulltime-equivalenten in dienst (per 31 december) 1 771 1 748
Getransporteerd volume (TWh) 1 236 1 170
Total Reportable Frequency index 3,5 3,7
Ziekteverzuim Gasunie Nederland 3,97% 3,15%
Ongevallen met verzuim 4 2
Ongevallen zonder verzuim Leidingbeschadigingen 3 4
Leidingbeschadigingen 1 5
Leveringszekerheid (aantal transportonderbrekingen) 2 3
CO2 uitstoot totaal (kiloton) 739 662
- Scope 1 307 343
- Scope 2 317 239
- Scope 3 115 80
Verbruik aardgas (miljoen m3) 73,9 82,5
Verbruik elektriciteit (TWh) 693 556
Hoeveelheid niet-gevaarlijk afval (ton) 10 753 14 616
Hoeveelheid gevaarlijk afval (ton) 6 456 8 459